Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

01:57
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromfromaage fromaage viagdziejestola gdziejestola
01:57
Reposted fromgruetze gruetze viajojinthesun jojinthesun
01:56
Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola

May 09 2018

01:47
Ufaj, ale kontroluj
— ..

May 02 2018

23:45
6347 1ab1
Reposted fromproof proof viaIzzy721 Izzy721
23:43
Świat kręcił się nadal. Tylko jakoś inaczej.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea "Kobiety"
23:40
Lubię myśleć, że może myślisz o mnie

May 01 2018

16:22
2502 e233 500
Reposted fromnytstillheten nytstillheten viaazazel azazel
16:21
9920 ef11
Reposted from4777727772 4777727772 viaazazel azazel
16:21
4089 e057 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
16:20
16:20
16:20
5931 3a9e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
16:19

Więc odcinam się od ciebie
Nie potrzebuję twojej miłości 
Już swoje wypłakałam 
Skończyłam z tym
Idę do przodu od kiedy się pożegnaliśmy 
Odcięłam się od ciebie
Nie potrzebuję twojej miłości 
Więc próbuj ile chcesz
Twój czas się skończył.
— Dua Lipa - IDGAF
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

April 23 2018

22:40
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viaIzzy721 Izzy721

April 13 2018

08:53
2094 a875
Reposted fromsavatage savatage

April 12 2018

20:23
2939 4675
Reposted fromnoone97 noone97 viaazazel azazel
20:23
1106 55f3 500
Piotr Chatkowski
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaazazel azazel
20:22
Reposted fromAgnya Agnya viaazazel azazel

April 09 2018

20:44
6268 63ac 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaIzzy721 Izzy721
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl