Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

12:46
5441 45b5 500
Reposted fromamatore amatore viaboli boli
12:46
1641 f039
Reposted fromkimik kimik viaboli boli
12:42
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaHouse House
12:37
12:35
12:35
8298 4350 500
Reposted fromrivela rivela
12:34
12:33
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno
12:32
12:32
12:31

August 07 2017

18:45
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
18:44
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
18:44
I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl